Планування та проект організації праці по наданню послуги по створенню та налагоджуванню мережі на підприємстві

курсовая работа

3.1 Розрахунок очікуваного прибутку і рентабельності продукції

Валовий прибуток - це різниця між виручкою та виробничими витратами. Це поняття включає власне прибуток і невиробничі. Розрахувати валовий прибуток за формулою:

Првал=Vmn- СВвир (3.1)

де: Nріч - річний обсяг продукції в натуральному виразі, од.;

Згідно з формулою 3.1 Првал=99926,08-63384,06=36542,02 грн.

Чистий прибуток визначається за формулою:

Прчист= Првал - Вадм.,зб(3.2)

Згідно з формулою 3.2 Прчист= 36542-23868=12674 грн.

Щоб зробити висновок про рівень ефективності господарювання, отриманий прибуток необхідно порівняти з понесеними витратами, які забезпечують підприємницьку діяльність,тобто визначити рентабельність.

Рентабельність продукції характеризує ефективність витрат на її виробництво і збут. Вона визначається за формулою:

Рпр = (Прчист /СВпов)? 100, (3.3)

де: Прчист - сума чистого прибутку, грн.,

СВпов - повна собівартість річного обсягу продукції, грн.

Згідно з формулою 3.3 Рпр = (12674/87252,06)? 100= 14,53%

Трудомісткість річного обсягу продукції:

ТМ = (tшт ?Nріч ) /60, (3.4)

Згідно з формулою 3.4 ТМ = (1040 ?108 ) /60= 1872 од.

Витрати на 1 грн. товарної продукції:

В1грнТП = СВвир / Vmn, (3.5)

Згідно з формулою 3.5 В1грнТП =63384,06/99926,08=0,63 грн.

Виробіток на одного основного робітника (обсяг товарної продукції / чисельність основних робітників):

а) в натуральному виразі

Вор = Nріч / Чор, (3.6)

Згідно з формулою 3.6 Вор =108/1=108 од.чол.

б) у вартісному виразі

Вор = Vmn/ Чор, (3.7)

Згідно з формулою 3.7 Вор =99926,08/1=99926,08 грн.

Зняття продукції з 1 м2 виробничої площі (обсяг продукції / виробнича площа):

Vм2 = Vmn / Sвир, (3.8)

Згідно з формулою 3.8 Vм2 =99926,08/15,4 = 6488,7 од/м2

Фондовіддача (обсяг товарної продукції / вартість ОВФ):

Фв = Vmn / Вовф , (3.9)

Згідно з формулою 3.9 Фв =99926,08/18790= 5,31 грн.

Фондоміскість (вартість ОВФ / обсяг товарної продукції):

Фм = Вовф / Vmn , (3.10)

Згідно з формулою 3.10 Фм =18790/99926,08=0,19 грн.

Фондоозброєність (вартість ОВФ / Чисельність ПВП):

Фо = Вовф / Чпвп, (3.11)

Згідно з формулою 3.11 Фо =18790/1=18790 грн/чол..

Середня заробітна плата ПВП :

ЗПпвпср = ФЗПпвп / Чпвп ? 12, (3.12)

Згідно з формулою 3.12 ЗПпвпср = 22032/1 ? 12=1836 грн.

Економічні результати виробництва занесні до таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 - Економічні показники виробництва

Склад показників

Значення

Річний випуск продукції:

в натуральному виразі, од.

у вартісному виразі, грн.

108

22032

Трудомісткість робіт, люд-год

1872

Загальна чисельність ПВП, чол.:

Спеціалістів:

1

Кількість устаткування

1,4

Коефіцієнт завантаження устаткування

0,7

Загальна площа, м2,

в т.ч. виробнича, м2

15,4

11,64

Витрати на виробництво, грн.

87253,06

Чистий прибуток, грн.

12673

Рентабельність продукції, %

14,53

Витрати на 1 грн. товарної продукції, грн./грн.

0,63

Виробіток:

у натуральному виразі, шт./люд.

у вартісному виразі, грн./люд.

108

99926,08

Зняття продукції з 1 м2 виробничої площі

6488,7

Фондовіддача, грн./грн.

5,31

Фондоміскість, грн./грн.

0,19

Фондоозброєність, грн./чол.

18790

Середня заробітна плата ПВП, грн.:

ПВП

1836

Собівартість одиниці продукції, грн.

Відпускна ціна, грн.

807,88

1110,31

3.2 Пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності підприємства

За результатами розрахунків проведемо висновки про ефективність виробництва, резерви і проблеми її підвищення. Планові пропозиції та очікувані результати занесені до таблиці 3.2

Таблиця 3.2- Пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності підприємства

Заходи

Шляхи досягнення

Очікуваний результат

1

Технічне переозброєння підприємства

Покупка більш продуктивної техніки

Збільшення виробітку, зменшення трудомісткості

2

Удосконалення технологічних процесів

Підвищення кваліфікації спеціалістів

Покращення якості виробу

3

Комплексний відпочинок спеціалістів

Надання путівок до санаторіїв відпочинку

Покращення стану здоровя працюючих

Делись добром ;)