Покращення фінансового стану підприємства

курсовая работа

3.3 Розрахунок планової рентабельності підприємства

Для характеристики ефективності використання ресурсів використовують показники рентабельності. Для підвищення ефективності діяльності підприємства використовують планування величини рентабельності.

Обчислимо планову рентабельність з урахуванням всіх можливих змін величини прибутку на основі запланованих показників.

Очікуваний обсяг реалізації в базовому році - 26540 грн., очікувана повна собівартість продукції - 18400 грн. Прибуток від реалізації продукції - 4685 грн.

Коефіцієнт рентабельності до зміни цін визначається за формулою:

(3.3)

Індекс росту цін в плановому році передбачається І прод. - 1,21;

Індекс росту цін на ресурси, що формують собівартість І рес. - 1,54.

За цими даними визначимо рентабельність підприємства в плановому періоді за формулою:

(3.4)

Як бачимо із розрахунків, рентабельність продукції при зміні відпускних цін на продукцію і цін на ресурси, що формують собівартість продукції у плановому році становитиме 24%. Відносно 2007 року цей показник знизиться, що в багато дечому залежить від зростання ринкових цін на сировину і матеріали.

Висновок

Для аналізу господарської діяльності даного заводу найбільш узагальнюючим показником є прибуток. Прибуток підприємства - головне джерело збільшення обсягу фінансових ресурсів. Фінансовий стан підприємства не може бути стійким, якщо воно не одержує прибутку в розмірах, які забезпечують необхідний приріст фінансових ресурсів, насамперед для фінансування заходів, спрямованих на зміцнення технічної бази і соціальної сфери; тим більше він не може бути стійким, якщо підприємство працює збитково. Збиткова робота підприємства веде до зменшення, проїдання його фінансових ресурсів, передусім статутного капіталу. Ось чому першочерговим завданням фінансової служби в забезпеченні стабільного фінансового стану підприємства є фінансовий контроль за використанням намічених планів і завдань щодо проведення високорентабельних, конкурентоспроможних послуг для внутрішнього і зовнішнього ринків. За зниженням витрат, запровадження режиму економії ресурсів на всіх ділянках проведення робіт та управління ними. Такий контроль є важливим чинником зростання прибутковості підприємства.

Обєктом дослідження при написанні даної курсової роботи виступає ТОВ “Поліграфіст”.

ТОВ “Поліграфіст” відноситься до поліграфічної галузі. До поліграфічних послуг, що надає підприємство відносяться: книжково - журнальний друк, повно колірний газетний друк, різноманітність друку етикетки (друк на етикетковому металізованому, жиростійкому папері, фользі, целофані), різноманітність пакувальної тари, виготовленої з картону, паперу, целофану, двохшарової плівки, гофрокартону, виготовлення штампів та печаток та інша продукція. Провівши розрахунок показників прибутковості підприємства, можна зробити висновок, що валова виручка від реалізації продукції у звітному році зросла на 900 тис. грн, відповідно зріс показник чистої виручки від реалізації продукції.

Негативним фактором є зниження показника валового прибутку в 2007 році в порівнянні із 2006 роком на 119,1 тис. грн. Дане зниження показника відбулося внаслідок зростання операційних витрат, тобто витрат на придбання сировини, зростання рівня заробітної плати як основних робітників, так і заробітної плати адміністративного персоналу.

Також показник рентабельності продукції в 2007 році в порівнянні із 2006 роком знизився на 5,19%. Це є негативним явищем, що характеризує зниження результативності діяльності даного підприємства. Дане зниження показника відображає зниження ефективності використання поточних затрат живої та уречевленої праці.

Для покращення фінансового стану ТОВ “Поліграфіст” повинне:

- нарощувати обсяги виробництва;

- підвищувати продуктивність праці працівників;

- захопити якомога більшу частку на ринку;

- розширювати асортимент продукції і підвищувати її якість;

- зменшувати витрати на виробництво продукції;

- з максимальною віддачею використовувати усі види ресурсів;

- грамотно будувати договірні відносини з постачальниками та покупцями;

- зі знанням справи вести цінову політику.

Література

1. Гриньов А.В. Організація та управління на підприємстві. - Х., 2004.

2. Економіка підприємства. Бойчик К. 2002.

3. Економіка підприємства / Під редакцією С.Ф.Покропивного. - К., 2001.

4. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств / Під редакцією Шкарабана С.І., Тернопіль, 1999.

5. Економіка підприємства : Посібник / за ред.. П.С.Харіва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002.

6. Крайник О.П., Є.С. Барвінська. Економіка підприємства: Навчальний посібник: Львів, 2003.

7. Попович П.Я. Економічний аналіз і аудит на підприємстві: Снятин,1997.

8. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб.

- К., 2004.

Делись добром ;)