Портфельний аналіз у системі прийняття рішень про перспективи збільшення підприємницького потенціалу

курсовая работа

3.1 Аналіз привабливості підприємства в галузі

Оцінимо привабливість підприємства в галузі для цього використаємо наступні процедури:

а)виберемо істотні критерії оцінки (ключові чинники успіху для даного галузевого ринку згідно (табл. 3.1));

Таблиця 3.1 - Чинники привабливості ринку і стратегічного положення бізнесу

Привабливість ринку

Стратегічне положення

Характеристика ринку (галузі)

Розмір ринку (внутрішнього, світового) Темпи зростання ринку (бажано за останні 10 років)

Географічні переваги ринку

Динаміка цін, чутливість ринку до цін Розміри ключових сегментів ринку Циклічність ринку (щорічні коливання продажу)

Важливість зовнішніх ринків

Частка ринку, що контролюється фірмою Темпи зростання стратегічної одиниці бізнесу

Конкурентоздатність фірми

Характеристика продуктового асортименту Ефективність системи маркетингу

Інші можливості і загрози галузевого оточення

Чинники конкуренції

Рівень конкуренції на ринку

Тенденції зміни числа конкурентів

Переваги лідерів галузі

Чутливість до товарів-замінників

Відносна частка ринку (звичайно оцінюється частка внутрішнього ринку і частка ринку відносно трьох головних конкурентів)

Потенціал фірми і її конкурентні переваги

Фінансово-економічні чинники

Барєр входу і виходу з галузі

Рівень навантаження виробничих потужностей Іалузевий рівень рентабельності

Сруктура галузевих витрат

Рівень використання потужностей фірми Рівень рентабельності

Технологічний розвиток

Структура витрат фірми

Соціально-психологічні чинники

Соціальне середовище

Юридичні обмеження бізнесу

Корпоративна культура

Ефективність роботи співробітників

Імідж фірми

б) привласнимо вагу кожному чиннику, який відображає його значущість у світлі корпоративних цілей (сума ваги рівна одиниці);

в)дамо оцінку ринку по кожному з вибраних критеріїв від одиниці (непривабливий) до пяти (дуже привабливий);

г) помножимо вагу на оцінку і зєднуємо отримані значення за всіма чинниками, дістанемо зважену оцінку/рейтинги привабливості ринку (таб.3.2). Рейтинги привабливості підприємства в галузі рангуются від одиниці привабливість низька (конкурентні позиції слабі) до пяти - висока привабливість підприємства в галузі (дуже сильна конкурентна позиція бізнесу), оцінка «три» виставляється для середніх значень ключових параметрів.

Таблиця 3.2 - Оцінки привабливості галузі

Критерії

Вага

Оцінка

Зважена оцінки

Розмір

0,15

4

0.6

Темп зростання

0,25

3

0,75

Структура конкуренції

0,15

3

0,45

Галузева рентабельність

0,25

3

0,75

Чутливість до інфляції

0,1

2

0.2

Енергоємність

0,1

4

0.4

Сумарна зважена оцінка

3.15

Провівши аналіз привабливості підприємства в галузі можна зробити такі висновки, що потенційні можливості підприємства знаходяться на середньму рівні розвитку. Тобто згідно оцінки, що виставляється можна сказати проте, що підприємтсво знаходиться на середньому рівні конкурентоздатності, має помірний темп зростання, а не високий[20].

Відповідно згідно аналізу підприємство повинно підвищити свою конкурентноздатність, рентабельність, темпизростання за рахунок розвитку своїх потенційних можливостей та підвищення потенціалу підприємства. Бо потенціал підприємства є основою діяльності і виступає як можливість забезпечення нереалізованих завдань та можливостей, забезпечення захисту своїх позицій.

Делись добром ;)