Прибуток підприємства

отчет по практике

3. ОБОРОТНІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА

Система організації обігових коштів на ПОСП «РОСТОК» побудована на наступних принципах:

· самостійності в розпорядженні, управлінні обіговими коштами.

· визначення планової потреби і розміщення обігових коштів по окремих елементах і підрозділах.

· коригування розрахованих і діючих нормативів з урахуванням вимог мінливих умов господарювання (зміна обсягу виробництва, ціни використовуваних сировини і матеріалів, паливних і енергетичних ресурсів, постачальників і споживачів, форм застосування розрахунків);

· наявність раціональної системи фінансування обігових коштів;

· контролю за раціональним розміщенням і використанням обігових кошті.

Обігові кошти ПОСП «РОСТОК» можна класифікувати по трьох ознаках:

· в залежності від участі їх у кругообігу коштів;

· по методах планування, принципам організації і регулювання обігових коштів;

· по джерелам формування обігових коштів.

У залежності від методів планування обігові кошти ПОСП «РОСТОК» підрозділяються на:

· нормовані обігові кошти;

· ненормовані обігові кошти. 

Необхідність розподілу обігових коштів на нормовані і ненормовані випливає з економічної доцільності досягнення найбільших результатів при найменших витратах. Встановлення нормативів по окремих статтях дозволяє забезпечити оптимальну потребу ПОСП «РОСТОК» в обігових коштах.
До нормованих обігових коштів відносяться обігові кошти у виробничих запасах, сільському виробництві, у рештках готової продукції на складає підприємства. Ненормовані обігові кошти ПОСП «РОСТОК» включають всі фонди обертання за винятком готової продукції на складі.

По джерелам формування обігові кошти ПОСП «РОСТОК» підрозділяються на:

· власні і прирівняні до власних;

· залучені;

· інші.

Мінімальна потреба ПОСП «РОСТОК» в оборотних коштах покривається за рахунок наступних власних джерел:

· статутний капітал (фонд);

· відрахування від прибутку у фонди спеціального призначення;

· цільового фінансування та цільові надходження;

· приросту сталих пасивів.

Прибуток підприємства спрямовується на покриття приросту нормативу оборотних коштів ПОСП «РОСТОК». Обсяг коштів, що спрямовуються на поповнення власних оборотних коштів ПОСП «РОСТОК», залежить від очікуваних розмірів приросту нормативу оборотних коштів, загального обсягу прибутку, можливого обсягу залучення позикових коштів та інших факторів.

Для забезпечення нормального функціонування та мобілізації значних сум грошових коштів у потрібні періоди діяльності ПОСП «РОСТОК» звертається до залучення фінансових ресурсів у вигляді короткострокових кредитів банку та інших кредитів, комерційного кредиту, кредиторської заборгованості.

Перевищення нормативу оборотних коштів може бути виправданим у разі перевиконання плану випуску продукції, але темпи зростання нормативних запасів не повинні випереджати темпів зростання обсягу виробництва. Порівнюючи на певну дату різних періодів фактичну наявність власних оборотних коштів, можна судити про абсолютну зміну їхніх величин. Для періоду 2004-2006 років приріст власних оборотних коштів був відємний та складав 40,8 тис. грн., що є негативною тенденцією розвитку ПОСП «РОСТОК».

До показників, що характеризують стан оборотних коштів, можна віднести коефіцієнт реальної вартості оборотних коштів у майні підприємства (Крв).

Цей показник визначається як відношення вартості оборотних коштів до вартості майна підприємства (р. 260 ф. 1-р. 620 ф. 1)/(р. 640 ф.1). Коефіцієнт реальної вартості оборотних коштів показує, яку частку у майні підприємства вони займають. Для ПОСП «РОСТОК» коефіцієнт реальної вартості оборотних коштів на початок року складає

Крв поч=0,435

Крв кін=0,454

Для характеристики ефективності використання оборотних коштів на ПОСП «РОСТОК» використовуються різноманітні показники, найважливішим з яких є швидкість обертання. Вона обчислюється в днях і характеризується періодом, за який оборотні кошти підприємства здійснюють один оборот, тобто проходять всі стадії кругообороту на підприємстві: О=СТ/Р, де О -- термін обертання оборотних коштів, днів; С -- середні залишки нормованих оборотних коштів, грн. (р. 220 ф. 1 на початок року + р. 220 ф. 1 на кінець року); Т -- тривалість періоду, за який обчислюється обертання, днів; Р -- обсяг реалізованої продукції, грн. (р. 010 ф.2).

Для ПОСП «РОСТОК» швидкість обертання в 2004-2006 роках складає:

О04=182 дні

О05= 198 днів

О06=176 днів

Таким чином, тривалість оберту оборотний активів складає 182 дні у 2004 році, 198 дні у 2005 році та 176 днів у 2006 році, що показує позитивну тенденцію до пришвидшення оборотності оборотних коштів у 2004-2006 роках та негативну тенденцію зростання оборотності оборотних активів у 2004-2006 роках, особливо з урахуванням сезонного характеру діяльності ПОСП «РОСТОК». Для характеристики ефективності використання оборотних коштів використовується коефіцієнт обертання, що визначається за формулою: Ко=Р/С, де Ко -- коефіцієнт обертання оборотних коштів; Р -- обсяг реалізованої продукції, грн. (р. 010 ф.2); С -- середні залишки нормованих оборотних коштів, грн. (р. 220 ф. 2). Цей показник характеризує кількість оборотів оборотних коштів за період, що аналізується [15, с. 43].

Ко04=2,0 оберти

Ко05=1,9 оберти

Ко06=2,1 оберти

Таким чином, за період 2004-2006 років кількість обертів оборотних активів зросла на 2,0 оберти у 2004 році до 2,1 обертів в 2006 році.

Делись добром ;)