Проектування в’язального цеху по виготовленню верхнього трикотажу на машинах "Мультікомет-48"

курсовая работа

Розділ №4. Розрахунок собівартості, ціни та рентабельності продукції

Собівартість продукції - це сумарні витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції, виражені у вартісній формі.

Від собівартості продукції залежить кінцевий показник діяльності підприємств - прибутковість.

Собівартість визначається як сума сукупних витрат, поділених на кількість виробленої продукції, тобто як середні витрати на одиницю продукції.

Витрати, класифіковані по призначенню, називають статтями калькуляції, а загальний свод затрат по статтям калькуляції - калькуляцією.

Крім показників собівартості, планують показники прибутку та рентабельності.

Загальний прибуток -- це кінцевий фінансовий результат діяльності субєкта господарювання. Він синтезує фінансові результати роботи підприємства від різних видів його діяльності: основної, інвестиційної, фінансової та надзвичайних подій.

Рентабельність - це якісний, вартісний показник, що характеризує рівень віддачі витрат або ступень використання ресурсів, що є в наявності, в процесі виробництва і реалізації продукції.

Розрахунок статей калькуляції жіночої сукні.

1) Сировина та основні матеріали розраховуються за формулою :

, грн.

де - норма витрати сировини на одиницю продукції ;

- оптова ціна за 1 кг сировини.

2) Додаткові матеріали:

Вдод=Nдод.мат.оп, грн.

Розрахунок основних та допоміжних матеріалів наведено в таблиці 8.

3) Відходи, що реалізуються (таблиця 9):

Ввід=,

де - норма відходів, гк;

Цвід - вартість одного кг відходів, кг;

d - відсоток відходів, що реалізується.

Табл. 8

Розрахунок основних та допоміжних матеріалів

Найменування матеріалів

Одиниця виміру

Норма витрат на одиницю продукції

Ціна за одиницю виміру, грн..

Витрати на одиницю продукції, грн..

1

2

3

4

5

Основні матеріали

Пр.Зм. бавовно-поліефірна і бавовняна

кг

0.4619

45

20.79

Допоміжні матеріали

Швейні нитки

кг

0.00475

50

0.24

Декоративна тасьма

м

1.06

0.45

0.48

Розмірна лента

м

1

0.15

0.15

Картонний ярлик

шт

1

0.04

0.04

Етикетка з вказанням номеру

шт

1

0.05

0.05

Пакет на виріб

шт

1

0.05

0.05

Ярлик на виріб

шт

1

0.05

0.05

Коробка

шт

1

0.5

0.5

Ярлик на коробку

шт

0.1

0.05

0.005

Скотч

м

0.24

0.15

0.036

Клей

г

0.72

0.03

0.022

1.62

Табл. 9

Розрахунок вартості відходів:

№ п/п

Види відходів

Один. Виміру

Норма відходів на оди-ницю продукції, кг,

Процент реалізації відходів,

Ціна за 1кг відходів, _рн..,

Сума, _рн..

1

2

3

4

5

6

7

1.

_рн._екальні відходи

кг

0.097

80

3.0

0.232

2.

Оверлочна обрізь

кг

0.01

70

1.0

0.007

0.24

4) Паливо та електроенергія на технологічні цілі:

Вел= Nел * Цел= 4*0.24=0.96 грн.,

де Nел - потужнысть двигуна, кВт;

Цел - ціна 1 кВт/год електроенергії, _рн..

5) Заробітна плата основних виробничих робітників :

=2.86+0.26=3.12 грн.

Де - заробітна плата основна відрядників ;

- заробітна плата основна робітників з погодинною оплатою праці ;

= *( 1+)=2.29*(1+25/100)=2.86 грн.

= * =2.86*9/100=0.26 грн.

Де Ур - сумарна відрядна розцінка (розрахунки в таблиці 10);

Д - доплати до зарплати (25%);

а - питома вага заробітної плати погодинників в заробітній платі відрядників (9%).

Табл. 10

Розрахунок сумарної відрядної розцінки.

№ п/п

Найменування професії

Тарифна ставка за год., грн..

Норма виробітку робочого за год.

Відрядна розцінка, грн..

Норма витрат сировини на 1 виріб, кг

Відрядна розцінка на 1 виріб, грн..

1

2

3

4

5

6

7

1.

Вязальниця

8.0

22.61 кг

0.35

0.4619

0.162

2.

Швея у вяз. цеху

6.0

270 кг

0.022

0.4619

0.010

3.

Оператор фарбувальної маш.

6.5

67 кг

0.097

0.4619

0.045

1

2

3

4

5

6

7

4.

Оператор віджимного обладнання

6.5

270 кг

0.024

0.4619

0.011

5.

Оператор суш.-шир.машини

6.0

270 кг

0.022

0.4619

0.010

6.

Кравець

6.5

67 од.

0.097

0.097

7.

Комплектувальниця

6.0

49 од.

0.122

0.122

8.

Швачка

5.5

3 од.

1.83

1.83

У2.29

10) Додаткова заробітна плата основних робочих :

- % додаткової заробітної плати (7%);

10) Відрахування у соціальні фонди:

_ага.,

де Н - % відрахування у соціальні фонди (36.96%);

8) Загально виробничі витрати:

Взаг= Зосн. * в/100= 3.12*660/100=20.59 грн.

Де в - % витрат _агально виробничих (660%);

Отримані значення калькуляцій на одиницю продукції занесені до таблиці 11.

Табл. 11

Калькуляція на одиницю виробу.

№ п/п

Статті калькуляції

Сума

1.

Сировина та основні матеріали

20.79

2.

Відходи, що реалізуються

0.24

3.

Допоміжні матеріали

1.62

4.

Паливо та електроенергія на технологічні цілі

0.96

5.

Основна заробітна плата виробничих робочих

3.12

6.

Додаткова заробітна плата виробничих робітників

0.22

7.

Відрахування у соціальні та інші фонди

1.24

8.

Загальні виробничі витрати

20.59

Всього : виробнича собівартість

48.78

7.

Адміністративні витрати

3.28

8.

Витрати на збут

1.87

Загальні витрати

53.93

9) Адміністративні витрати:

Вадм= Зосн. * д/100=3.12*105/100=3.28 грн.

Де д - % адміністративних витрат (105%);

10) Витрати на збут:

Взб= Зосн. * б/100=3.12*60/100=1.87 грн.

Де б - % витрат на збут (60%).

Розрахунок ціни, прибутку та рентабельності.

3) Розрахунок оптової ціни на виріб :

= С + П =53.93+10.79=64.72грн.

де С - загальні (повні) витрати на одиницю продукції ;

П - прибуток на одиницю виробу.

Прибуток розраховується за встановленою на підприємстві рентабельністю виробу від загальних витрат. Рентабельність дорівнює 20%. Отже

П= (20*53.93)/100=10.79грн.

2) Коефіцієнт ґатунку :

= 0,999

4) Відпускна оптова ціна одиниці виробу :

64.72+12.94 =77.66 грн.

Де ПДВ - податок на додану вартість, який враховують за встановленим нормативом (20%).

ПДВ = * (20%/100) = 64.72*(20/100)=12.94 грн.

Табл. 12

Вартість продукції, що реалізується.

№ п/п

Найме-нува-ння про-дукції

Річний випуск продукції, одн.

Оптова ціна з урахуванням , грн..

(*)

Річний випуск, грн..

Загальні витрати річного випуску продукції, грн..

Прибуток, грн.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Сукня жіноча

1452538

64.66

93921107.08

78335374.34

15585732.74

5) Рівень рентабельності продукції :

Р= ((Цоптг-С) /С)*100 =((64.72*0.999-53.93)/ 53.93)*100= 19.89 %

Техніко-економічні показники наведено в таблиці 13.

Таблиця 13

Техніко-економічні показники

№ п/п

Показники

Одиниці виміру

Дані

1.

Випуск продукції за рік

Грн.

93921107.08

2.

Кількість працюючих

Чол.

80

3.

Кількість робітників

Чол.

75

4.

Продуктивність праці за рік :

одного працюючого

одного робітника

Грн.

Грн.

1174013.84

1252281.43

5.

Середня заробітна плата за рік :

одного працюючого

одного робітника

Грн.

Грн.

16383.99

15989.06

6.

Рентабельність продукції

%

19.89

7.

Загальні (повні) витрати

Грн.

53.93

8.

Прибуток на одиницю продукції (1д.п.)

Грн.

10.74

Делись добром ;)