logo
РНП ДнФР для 3

Тема 6. Роль держави у банківській системі

Питання для обговорення:

1. Функції держави у банківській сфері України

2. Міжнародні норми банківського регулювання та нагляду

Індивідаульне завдання. Підготувати письмову роботу на тему:

 1. Банківська сфера як основний чинник розвитку економіки в країні.

 2. Роль державного управління в розвитку банківської системи України.

 3. Міжнародний досвід розвитку банківської системи.

Питання для самоконтролю:

1. Чим відрізняється банківський нагляд від регулювання банківської діяльності?

 1. Сутність превентивних заходів регулювання банківської діяль­ності. Яка різниця між превентивними і протекційними заходами?

 2. Основні функції Національного банку України.

 3. Спеціалізовані та універсальні банки.

 4. Сутність Закону України «Про банки та банківську діяльність».

 5. Банківський нагляд в системі управління банківською сферою.

 6. Які принципи Базельського комітету з банківського наглядузабезпечують ефективність банківського регулювання та нагляду?

Література:

 1. Сідак М.В. Правове регулювання банківських відносин у країнах-членах Європейського Союзу: порівняльний аналіз // Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права: Тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 листопада 2007 року / Науково-дос­лідний інститут фінансового права. - К.: Укртехнопрінт, 2007. - С. 387-390.

 2. Филин С.А. Основньїе направлення государственного регулирования кредитних рисков банковской системи при инвестировании реального сектора экономики в России // Финансьі и кредит.- 2000.- №4. - С. 14-31.

 3. Міщенко С.В. Проблеми створення єдиного регулятора фінансового сектору. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України // Фінансовий ринок України: глобалізація та єв­роінтеграція: Збірник наук, праць / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; Редкол.: відп. ред. Є.І. Бойко. - Львів, 2008. - Вип. 1(69). - С. 412-421.

 4. Крилова В.В., Приходько О.Г., Грищук Н.В. Вимоги до установ фінансового сектору. Коментар // Фінансовий ринок України: глобалізація та євроінтеграція: Збірник наук, праць / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; Редкол.: відп. ред. Є.І. Бойко. - Львів, 2008. - Вип. 1(69). -С. 403-411.

 5. Тертичка В.В. Державна політика : аналіз і впровадження в Україні. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 — теорія та іс­торія державного управління. — Національна академія державного управління при Президентові України. — Київ, 2004. — 41 с.

 6. Розанова О. Роль державного регулювання на фінансовому ринку Росії: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.10. - М., 2000. - 15 с.

 7. Сурмін Ю. Тенденції розвитку державного управління / Ю. Сурмін // Вісник НАДУ. — 2007. — № 2. — С. 5-14.

 8. Державне управління: Навч. посіб. / А.Ф. Мельник, О.Ю. Смоленський, А.Ю.Васіна, Л.Ю.Гордієнко; за ред. А.Ф.Мельник. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2004. — 342 с.