Автоматизація формування товарного забезпечення торговельного підприємства

дипломная работа

ВСТУП

Актуальність теми. Нові економічні відносини проникають у всі сфери господарської діяльності підприємств України. Відбувається інтенсивний перехід діяльності економічних субєктів на ринкові відносини, що потребує до переходу автоматизації товарного забезпечення. Ринкові відносини, які склалися на вітчизняному ринку товарів і послуг обєктивно вимагають зміни у процесах товарного забезпечення, наближення його максимально до міжнародних стандартів. Управління торговельним підприємством (ТП) - складний і відповідальний процес, який має свою стратегію і тактику. Керівники у своїй діяльності зосереджують увагу і основні зусилля на вирішенні повсякденних завдань, тактичних питань.

Дбаючи про поточну господарську діяльність, керівник торгового підприємства, його власники, головні спеціалісти зобовязані постійно думати про перспективу розвитку підприємства. Тільки така система управління може бути основою успішного його розвитку.

Ефективне використання товарного забезпечення, чітка схема управління стає необхідним елементом управління ТП. Управління в цьому контексті є передбачення: ходу виконання виробничої програми, можливість відхилень від плану і завданих параметрів, відхилень у використанні як виробничих запасів, так і впливу зовнішнього середовища. Звідси управління товарного забезпе-чення набуває особливого значення і своєчасного актуального застосування.

Мета дослідження. Метою є розробка базових елементів АІС по управлінню постачанням товарним забезпеченням ТП.

Обєктом дослідження є комплекс функціональних задач формування товарного забезпечення ТП ЗАТ “Львівхолод”.

Предметом дослідження є функція марчендайзингу великоформатних торговельних підприємств корпоративного типу (акціонерних товариств, холдингів).

Наукова новизна полягає у розробці компютерно - орієнтованих методів управління постачанням товарів торговельних підприємств корпора-тивного типу.

Практичне значення дослідження полягає у можливості застосування розробленого методичного і інформаційного інструментарію в реалізації задач марчендайзингу в сучасних торговельних підприємствах.

Структура магістерської роботи. Вона складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Повний обсяг магістерської роботи складає 109 сторінок друкованого тексту і включає: 11таблиць, 24 рисунки і список літератури на 3 сторінки.

Делись добром ;)