Автоматизація формування товарного забезпечення торговельного підприємства

дипломная работа

1.1 Економічна сутність та місце обліку, аналізу та аудиту в управлінні товарними ресурсами

Власність торговельних підприємств і комерційних структур матеріалізу-ється в їх майні і майнових відношеннях [50].

В рамках торговельних підприємств майно є відособленим і виражається вартісними показниками в балансі торговельного підприємства в розділі "Активи підприємства".

Майно або активи ТП - це його економічні запаси, які здатні приносити доходи в результаті господарської діяльності.

Майно ТП представляється трьома групами активів:

1. Основним засобом та іншими необоротними активами;

2. Запасами та витратами;

3. Грошовими коштами та іншими оборотними активами.

Друга та третя групи активів представляють собою поточні активи або оборотний капітал, який легко конвертується на протязі року в готівкові грошові кошти. До них також відносяться товарні запаси, Т.З. матеріальні оборотні активи.

Для здійснення контролю за станом та раціональним використанням основних, оборотних та відворотних засобів, а також джерел їх утворення на підприємстві ведеться синтетичний та аналітичний облік усіх запасів. Тим самим всі запаси, які на ТП беруться на облік бухгалтерською службою, адмі-ністрацією господарства.

Необхідність такого обліку виникає в тому, що в результаті діяльності ТП виникають зовнішньо та внутрішньогосподарські економічні зв`язки між обєктами обліку, які моделюються в бухгалтерському обліку. За посере-дництвом записів змін в обєктах обліку на синтетичних та аналітичних рахунках здійснюється динамічне спостереження за запасами ТП, контроль за їх фактичним станом, раціональним використанням, а також управління ними.

У бухгалтерському обліку для відображення руху засобів, коштів і господарських процесів використовують три види вимірників [50]:

- натуральні;

- трудові;

- грошові (вартісні).

Натуральні вимірники використовують для одержання даних за кількістю однорідних обєктів обліку в одиницях виміру (за обсягом, площею, вагою, довжиною). В обліку використовують як натуральні вимірники: міри довжини, ваги, площі, обєму та інше. Натуральні вимірники використовують для обліку кількості товарно-матеріальних цінностей. Використання матеріальних показників до асортименту, дає одержувати дані про кількість і якість обумовлених товарних матеріальних цінностей.

Натуральні вимірники використовуються в аналітичному обліку матеріа-льних цінностей, готової продукції, товарів, основних засобів.

Трудові вимірники використовуються з метою обліку кількості відпрацьованого часу.

Грошові вимірники його носять універсальний характер, за допомогою якого узагальнюються всі господарські операції і явища, що раніше встановлюється в натуральних і трудових вимірниках.

Використовується грошовий вимірник поряд з натуральними і трудо-вими при обліку заробітної плати, товарів, їх реалізації, прибутків, збитків, розрахунково-кредитних операціях тощо, а також для узагальнення і визначення підсумків виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємства, орга-нізації, установи за звітний період при складанні поточних і річних звітів (балансів), при складанні планів розвитку підприємства тощо. Бухгалтерський облік формує систему звітних показників, необхідних для контролю за діяльності підприємства.

Товари є основною статтею оборотних активів торговельного підприємства, за посередництвом яких через товарообіг підприємство отримує переважну частину свого прибутку. Тому управління товарним забезпеченням слід розглядати через призму потреб управління товарообігом.

На рис.1.1. Приведений основний зміст системи управління товарообігом [50].

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРООБІГОМ

1.Оцінка та прогнозування товаро-обороту

2.Планування структури, асортименту, обєму реалізації товарів

3.Нормування та планування показників товарообороту

4.Планування надходжень та товарних запасів

Рис.1.1. Характеристика системи управління товарообігом торговельного підприємства

Як слідує з вищенаведеної системи управління товарообігом, виділяють чотири етапи управління, які повинні виконуватись в приведеній послідовності.

Перший етап - оцінка та прогнозування конюнктури споживчого ринку, в основному базується на вивченні конюнктури регіонального ринку та пропозицій.

Другий етап системи управління товарообігом можна представити на рис.1.2.

1.Вибір пріоритетних цілей розвитку товарообігу на підприємстві

ОСНОВНІ ЕТАПИ

2.Анализ обєму та структури реалізації товарів в передплановому періоді

ПЛАНУВАННЯ ОБЕМУ ТА

3.Визначення планового обєму реалізації товарів

СТРУКТУРИ РЕАЛІЗАЦІЇ

4.Визначення планової структури реалізації товарів

ТОВАРІВ НА ПІДПРИЕМСТВІ

5.Оцінка напруження розробленого плану реалізації товарів

6.Розробка заходів по здійсненню плану реалізації товарів

Рис.1.2 Послідовність окремих етапів планування обєму та структури реалізації товарів на торговельному підприємстві

Третій етап системи управління товарообігом, що включає в себе основні етапи нормування та планування товарного забезпечення на підприємстві, зображений на рис.1.3.

1.Визначення цілей формування товарного забезпечення на підприємстві

ОСНОВНІ ЕТАПИ НОРМУВАННЯ

2. Аналіз розміру, складу та обертання товарних запасів в передплановому періоді

ТА ПЛАНУВАННЯ ТОВАРНИХ

3.Розробка нормативів товарних запасів

РЕСУРСІВ НА

4.Визначення планової суми товарних запасів

ПІДПРИЕМСТВІ

5.Оцінка ефективності розробленого плану товарних запасів

6.Забезпечення постійного контролю за станом товарних запасів на підприємстві.

Рис.1.3 Послідовність окремих етапів нормування та планування товарного забезпечення ТП

І на кінець, четвертий етап - етап планування постачання товарів (рис. 1.4).

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ ПОСТУПЛЕНЬ

ТОВАРІВ НА ПІДПРИЕМСТВІ

1. Аналіз поступлення товарів на підприємство у передпла-новому періоді.

2.Визначення планового обсягу джерел та структури

надходжень

товарів на підприємство

3.Визначення

планового обсягу та джерел закупки необхідних товарів

4.Забезпечення ритмічності надходжень товарів на підприємства

Рис.1.4 Послідовність окремих етапів планування поступлення товарів на ТП

Таким чином, можна сформулювати пять основних етапів планування товарного забезпечення:

1. Цільова установка для планування товарного забезпечення.

Аналіз розміру, складу (структури) та обороту товарних ресурсів в

перед плановому періоді.

3. Розробка нормативів товарних запасів на плановий період.

4. На основі третього етапу, розробляється величина товарного забезпе-чення на плановий період.

5. Контроль за правильністю використання запланованої величини товарних ресурсів.

Основною задачею аналізу стану товарного забезпечення є визначення рівня забезпечення товарообігу відповідними розмірами товарного забезпечення за період передуючий плановому періоду. Для забезпечення управління товарним забезпеченням ТП виникає необхідність у визначенні цілого ряду економічних та аналітичних показників, які характеризують рух товарів та ефективність їх використання. Для цього в літературі рекомендується визначати наступні показники:

1. Величину товарних запасів та їх структуру на початок та на кінець перед планового періоду.

Тут використовуються такі показники, як сума товарних ресурсів в вартісному виразі, кількість або їх розмір в натуральному виразі.

Зп - запаси товарів на початок періоду в облікових цінах;

Н - обсяг надходження товарів за період;

Р - обсяг реалізації (продажу) товарів за період в цінах реалізації та облікових цінах;

Зк - запаси товарів на кінець періоду в облікових цінах.

В - обсяг вибуття товарів через нестачі, псування, природного збитку в межах встановлених норм.

2. Динаміку товарних ресурсів та товарообігу (індекси) як в цілому так і по товарних групах так і по окремих назвах товарів.

3. Аналіз рівня забезпечення товарообігу товарними запасами, обрахо-вується розмір товарних запасів в днях обороту, в розрізі окремих товарних груп та по підприємству в цілому.

Розраховується мінімальний, максимальний та середній рівень товарних ресурсів (по середній хронологічній).

, (1.1)

де ТЗп - товарні запаси на початок періоду;

ТЗк - товарні запаси на кінець періоду;

n - кількість періодів, що аналізуються.

4. Визначаються показники ефективності використання товарних запасів через показники їх обертання в днях обороту та рентабельності ТЗ.

Показники ефективності використання ТЗ підприємства визначаються в такій послідовності:

Розмір товарних запасів в оборотах:

, (1.2)

де Р - величина роздрібного товарообігу;

ТЗ - товарні запаси.

Розмір товарних запасів в днях обороту:

, (1.3)

де Р - величина роздрібного товарообігу;

Д - кількість робочих днів;

ТЗ - товарні запаси.

Рентабельність товарних ресурсів:

, (1.4)

де - балансовий прибуток;

ТЗ - товарні запаси.

Визначення та аналіз цих показників в динаміці та в структурі товарного забезпечення дають змогу приймати ефективні управлінські рішення.

Зведемо в таблицю 1.1 показники, які застосовуються в управлінському обліку та аналізі товарних ресурсів торговельного підприємства та методику їх визначення [6].

Таким чином, визначивши приведені в таблиці 1.1 показники, менеджер-ри мають змогу визначити ряд параметрів ефективності управління товарним забезпеченням:

- як виріс чи знизився обсяг товарних запасів;

- за рахунок яких факторів змінилися залишки товарних запасів;

- як ефективно використовуються товарні запаси підприємства;

- інтенсивність використання товарних ресурсів по кількості оборотів товарних запасів в періоді, що аналізується.

- забезпеченість товарообігу товарними запасами в цілому, або груп товарів в розрізі аналітичного обліку та інші показники, котрі характеризують фінансово-господарську діяльність ТП.

Таблиця 1.1

Методика визначення економічних та аналітичних показників обліку товарного забезпечення.

п/п

Показник

Методика визначення показника

ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ:

1

Запаси товарів на початок та на кінець періоду в облікових цінах

ряд.240 Балансу(товари по обліковій ціні), сальдо рах.41 "Товари" .

2

Обсяг реалізації товарів в облікових цінах

Обороти з кредиту рахунку 41 "Товари" за відповідний звітний період в дебет рах.46 "Реалізація".

3

Обсяг реалізації в продажних цінах (товарообіг)

Обороти по кредиту рах. 46 "Реалізація" за відповідний звітний період

4

Обсяг надходження повідний звітний період.

Обороти з кредиту рах. 60 "Розрахунки з постачальниками" в дебет рах. 41 "Товари" за від товарів на підприємство

5

Обсяг іншого вибуття товарів (нестачі, псування, природного збитку)

Обороти з кредиту рах. 41 "Товари" в дебет рах.84 "Недостачі та втрати від псування

цінностей" за відповідний звітний період.

АНАЛІТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

6

Середні товарні запаси за період

Середня хронологічна сальдо рах.41 по ж/о за відповідний період (з журналу ордеру рах.41 або Головної книги).

7

Оборотність товарних запасів (оборот.)

Відношення обсягу реалізації товарів за період (п.2) до середніх залишків товарів (п.6)

(Показує скільки раз обертаються кошти, вкладені в товарно-матеріальні цінності, за період)

8

Оборотність товарних запасів(днях)

Відношення добутку середніх товарних запасів за період (зг. п.6) на кількість днів в періоді до обсягу реалізації в облікових цінах (зг.п.2: обороти Дт 46 Кт 41 за період)

В ТП в управлінському обліку та аналізі застосовуються в основному економічні показники обсягу товарних запасів, тому для удосконалення системи ефективності управління товарним забезпеченням застосовується показники оборотності товарних запасів.

Це дає можливість проводити аналіз ефективності використання това-рного забезпечення, як в цілому так і по окремим товарним групам чи назвах товарів.

Делись добром ;)