Автоматизація формування товарного забезпечення торговельного підприємства

дипломная работа

1.2 Аналіз інформаційного забезпечення управління товарним забезпеченням

На відміну від управлінського обліку, фінансовий облік на ТП з різною формою власності базується виключно на основі нормативних документів, а саме: в-першу чергу Законів, прийнятих Верховною Радою України, Указів Президента України, Постанов та директив Кабінету міністрів України, наказів та інструкцій Міністерства фінансів України та Головної податкової адміні-страції України. Нормативні документи, які приймаються вищевказаними законодавчими та виконавчими органами є основними в роботі бухгалтерської служби ТП, обов`язковими до виконання.

Тому перед початком розробки удосконалення системи фінансового та управлінського обліку і контролю товарних запасів на підприємстві доцільно розглянути нормативну базу, яка регулює питання обліку товарних запасів на підприємствах торгівлі.

Нові суспільні і господарські відносини, обумовлені ринковою еконо-мікою, переходом системи обліку України на міжнародні стандарти, знайшли відображення в нормативній базі та в економічній літературі [6, 38]. Так були прийняті відповідні нормативні і регламентуючі документи, такі як “Поло-ження про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні” [38], вказі-вки “Щодо організації бухгалтерського обліку в Україні” [38], Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків [38] та інші. Вказані документи регламентують порядок організації і методику управлінського та бухгалтерського обліку в цілому і в розрізі товарних операцій. В них відо-бражені зміни в господарській практиці та форми звітності, враховано розширення прав ТП і необхідність переходу до прийнятої в міжнародній практиці системи управлінського обліку. Огляд основних корпоративних документів обліку товарного забезпечення наведений в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Огляд нормативних документів по обліку товарних запасів

№п/п

Найменування документа

Ким і коли затверджено

Короткий зміст

Використання в обліку

1

2

3

4

5

1.

Закон України

"Про власність"

від 7.02.1991 р.

Постанова Верховної Ради України від 3.03.1991 р. (зі змінами і доповненнями)

Регулювання відносин власності на території України

Загальне знайомство із
змістом, контроль за
його дотриманням

2.

Закон України

"Про підприємництво"

від 7.02.1991 р.

№698-ХІІ, ВВР 1991 р.,

№14, ст. 168

Постанова Верховної Ради України

від 5.03.1991р. (зі змінами і доповненнями)

Регулювання загальних положень
умов здійснення підприємства,
відносин підприємців та держави

Відповідність підприємницької діяльності

3.

Закон України

"Про підприємство в
Україні"

Постанова Верховної
Ради України

від 7.05.1991р.

(зі змінами і доповненнями)

Закон визначає основні функції
підприємства, дає його визна-
чення та інші основні поняття,
а саме: утворення і реєстрація
підприємства

Організація бухгалтер-
ського обліку на під-
приємстві

4.

Закон України “Про оподаткування прибут-ку підприємств ".

Зі змінами зг. Закону від18.11.97р.N 639/97 ВР

22 травня 1997 р. Верховною Радою України

ст.5.1,5.2,5.3 Віднесення вартості товарів до складу валових витрат платника податків.5.9 Облік приросту, збитку балансової вартості покупних матеріалів, сировини витрат в податковому обліку, комплектуючих

Порядок віднесення вартості придбаних товарів до валових витрат в податковому обліку, облік приросту, убутку залишків товарів.

5.

“Положення про організацію бухгалтерського
обліку і звітності в
Україні”

Постановою Кабінету
Міністрів України
/КМУ/ № 250

від 3.04.1993 р. (зі змінами і доповненнями )

Встановлює єдині методологічні
засади бухгалтерського обліку
і звітності в Україні

Основний документ врегулювання єдиної системи бухгалтерського
обліку в Україні

6.

“Положення про документальні забезпечення записів бухгалтерського обліку”

Наказом Міністерства
фінансів України від
24.05.9бр. № 88

Встановлює порядок створення,
прийняття і відображення та
зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності Підприємствами та організаціями
незалежного від власності

Дотримання цього положення при оформлені господарських операцій первинними документами, при заповнені регістрів бухгалтерського обліку та звітності

7.

План рахунків бухгалтерського обліку торговельно-господарської діяльності обєднань, підприємств, організацій торгівлі громадського харчування

Станом на 1.01.98 р.

ПБТ “Баланс” №1(178)

Система рахунків бухгалтерського обліку торгової та фінансово-господарської діяльності підприємства

При веденні обліку господарських операцій, зокрема товарами

8.

Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні

Постановами КМУ від
7.05.93р. № 25;
14.10.93р. № 78;
25.03.94р. № 29

Порядок бухгалтерського
обліку операцій, окремих
операцій

Бухгалтерський облік операцій з оборотними коштами, в т.ч. товарами. Відображення втрат від зменшення продажної вартості товарів від застаріння та часткової втрати первісної якості

9.

Інструкція про заповнення форм РІЧНОГО бухгалтерського звіту

Наказом Мінфіну
України від 18.08.95
№ 139(зі змінами і доповненнями)

Містить положення щодо заповнення форм річного бухгалтерського звіту

Правильність заповнення форм звітності /зокрема II розділу активу балансу/

10.

Порядок проведення дооцінки товарно-матеріальних Цінностей

МФ та Міністерством економіки від
31.05.93 № 69

Порядок проведення переоцінки виробничих запасів і товарів на перше число кожного місяця

Облік оборотних засобів, в т.ч. товарів. Визначення реальної ціни товарно-матеріальних цінностей

11.

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових засобів, документів та розрахунків

Наказом МФ України
від ІІ.О8.94р.
№ 69

Порядок та періодичність проведення підприємствами та організаціями незалежно від форм власності інвентаризації їх майна засобів та фінансових зобовязань

Облік залишків товарів і визначення достовірно деяких бухгалтерського обліку і звітності

12.

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення /псування/ матеріальних цінностей

- Постанова КМ України від 22.01.08р. № 116

Вказівки про визначення розміру
збитків від нестачі товарно-матеріальних цінностей

Облік товарно-матеріальних цінностей і визначення суми відшкодування при нестачі з вини матеріально-відповідальних осіб

13.

Закон України

"Про податок на додану вартість” (№168/97 від 3.04.97р.)

Постанова Верховної
Ради України (зі змінами доповненнями

№799/97 від 30.12.97)

Закон визначає платників податку, обєкти, базу та ставки оподаткування та інші особливості оподаткування господарчих операцій . Згідно закону облік товарів на складі підприємства оптової торгівлі здійснюють оптовим купівель-ним цінам з урахувавнням транспортно-заготовельних витрат без ПДВ, який буде зараховуватись в податковий кредит.

Порядок нарахування та внесення до бюджету податку, порядок утворення звітних документів та звітування Ведення синтетичного обліку надходжень товарів, та списання реалізованих товарів на складах оптового торговельного підприємства

14.

Інструкція № 7 "Про
безготівкові розрахунки в господарському обороті України"

Постанова Правління
Національного банку
України від 02.08.08
№ 204

Регулює принципи організації
безготівкових розрахунків у народному господарстві їх форми, стандарти документів

Оформлення розрахункових документів при надходженні і реалізації товарів

З проведеного аналізу нормативних документів можна зробити висновок, що на сьогоднішній день як управлінський, так і бухгалтерський облік набув значних змін. Це стосується того, що з введенням змін до Закону про оподаткування прибутку підприємств, Закону про податок на додану вартість, в Україні фактично почався перехід до міжнародних стандартів обліку. З введенням в дію цих Законів ТП зобовязані вести з метою оподаткування податковий облік. Що стосується обліку товарно-матеріальних цінностей, то їх бухгалтерський облік здійснюється без податку на додану вартість, і підприємства в цілях оподаткування повинні додатково вести облік приросту - убутку балансової вартості товарів як в роздрібній так і в оптовій торгівлі та на складах.

Делись добром ;)